0 votes
by (2.0k points)
על סמך סימן המותג, קיים חשד כי במקום מייצרים אלכוהול מזויף. במפעל תפסו הרשויות מאות כדורי קמגרה זהב לאין אונות, וכן כדורים לאין אונות בשם Cenforce 100 ו-150 (Cenforce 100, 150). בנוסף, www.קמגרה.com הם מצאו במפעל אמפולות ריקות שעל פי החשד מלאות בסטרואידים אנבוליים, ושרוולי שעם עם כיתוב של מותג מוכר.

מנהל אגף אכיפה ופיקוח במשרד הבריאות, ד"ר רוני ברקוביץ', מסביר כי משרד הבריאות פועל בשיתוף פעולה הדוק עם גורמי האכיפה על מנת להפסיק את ההפצה והשיווק של תרופות ותכשירים בלתי מורשים ומזויפות, שעלולות להיות השלכות חמורות על בריאות הציבור. האו ממליץ להיזהר בעת רכישת תרופות ממקומות או אתרים לא מהימנים.

מבצע משותף של אגף אכיפה ופיקוח במשרד הבריאות ויחידת ההונאה במשטרת תל אביב הביא לתפיסת מפעל תרופות נוכל באשדוד. בין הציוד שנמצא היו מכונות לייצור תרופות מזויפות, סטרואידים אנבוליים ואלכוהול מזויף. הפשיטה הסתיימה במעצר של מספר חשודים. אחד אף הובא לחקירה בתחנת אשדוד. כמו כן נתפסו אריזות תרופות ריקות רבות.

יתרה מכך, החשד הוא שקמגרה ג'ל מיוצר במקום, דבר שאין לו היתר על פי משרד הבריאות הישראלי. מדובר בג'ל שעל פי בדיקות עבר הכיל את החומר הפעיל סילדנפיל המצוי בתרופה ויאגרה. משרד הבריאות מזהיר את הציבור מפני הסכנות במוצרים מזויפות, ומזכיר כי יש להשתמש רק בתרופות מאושרות וחוקיות. הג'ל הזה אמור לעזור לאנשים עם אימפוטנציה. אלפי תרופות מזויפות נתפסו לטיפול בבעיות זיקפה כאשר על פי החשד נראה כי חלקן יוצרו במפעל ואחרות הוכנסו בחשאי לישראל דרך מעברי הגבול.

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Welcome to My QtoA, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...